Oprichtingsnotulen

Oprichtingsnotulen Groninger Studenten Futsal Vereniging Drs. Vijfje - 27 maart 2003


Aanwezig: Mark Imandt en Sybrand Jissink

Afwezig met kennisgeving: Arjan Soer, Arthur Hendriks, Jonnes Bouma en Ben van der Veer.

Notulist: Sybrand Jissink

1. Opening
Mark opent de vergadering om 18.00 uur.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals deze is voorgesteld.


4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Oprichting
Mark stelt voor om een futsalvereniging op te richten. De vergadering stemt hiermee in. Gezamenlijk wordt besloten dat de vereniging zich het volgende ten doel stelt: het doen beoefenen en het bevorderen van de futsalsport in al zijn verschijningsvormen. De vergadering besluit de vereniging de volgende naam toe te kennen: Groninger Studenten Futsal Vereniging Drs. Vijfje. De vereniging zal contributie gaan heffen. Deze wordt op de volgende ALV vastgesteld.

6. Aansluiting ACLO
Mark stelt voor namens de vereniging een aanvraag tot aansluiting bij de ACLO te doen. De vergadering stemt hiermee in. Om als vereniging futsal laagdrempelig te kunnen gaan aanbieden aan studenten zijn de faciliteiten van de ACLO onontbeerlijk.

7. Vaststelling bestuur
Mark stelt het volgende bestuur voor:

Mark Imandt- Voorzitter
Arjan Soer- Secretaris
Arthur Hendriks- Penningmeester
Jonnes Bouma- Algemeen bestuurslid
Ben van der Veer- Algemeen bestuurslidDe vergadering stemt in met dit bestuur, het bestuur wordt vastgesteld.

8. W.V.T.T.K.
Er is niets ter tafel gekomen.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

10. Sluiting
Mark dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 18.30 uur.